Home › Onderwerpen › Wetten en regelingen › Bewindvoering

Bewindvoering

Als iemand niet in staat is om het eigen vermogen te beheren of voor zichzelf te zorgen, kan een bewindvoerder, een mentor of een curator worden aangewezen.

Voor wie?

Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, een verslavingsprobleem of een gezondheidsprobleem zoals dementie. Bewindvoering voor kwetsbare groepen heet ook wel 'beschermingsbewindvoering'.

Maar bewindvoering kan ook zijn voor mensen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Dan gaat het om 'WSNP bewindvoering'.

Waarom?

Het gebeurt dat anderen misbruik maken van de situatie van een kwetsbaar persoon. Om dat te voorkomen, kan de kantonrechter iemand aanstellen die de belangen behartigt van die persoon.

Het kan ook zijn dat iemand in de schuldsanering terecht is gekomen.

De bewindvoerder

Een bewindvoerder kan iemand zijn uit de directe omgeving van de persoon. Maar het kan ook een instelling zijn. Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.

De aanvraag voor bewindvoering moet worden ingediend bij de kantonrechter. Aan het einde van elk jaar legt de bewindvoerder verantwoording af in het bijzijn van de kantonrechter.

De mentor

Het mentorschap is bedoeld om persoonlijke zaken als verzorging, verpleging en behandeling voor iemand te regelen. Een mentor voert dus niet het financiële of zakelijke beheer.

De curator

Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap samen. Een curator regelt niet alleen de financiële zaken, maar ook de persoonlijke zaken van een volwassene die dat zelf niet kan.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Die persoon mag dus geen rechtshandelingen meer verrichten zonder toestemming van de curator.

Zie ook
Organisaties
Achtergrondfoto